V této části bychom Vám rádi představili výběr vlastních i partnerských projektů, které nadace dlouhodobě realizuje či významně podporuje.

Accenture Academy

Výchozí situace

Šance dětí vyrůstajících v dětských domovech na úspěšné zapojení do reálného života nejsou srovnatelné s ostatními vrstevníky. Dosáhnou v převážné většině pouze relativně nízkého stupně vzdělání a navíc jsou často z praktických důvodů směrovány na učiliště v dosahu jejich dětského domova. To znamená, že ne vždy se zcela přihlíží k jejich zájmům či předpokladům. Období dospívání je náročné pro každého mladého člověka. O to náročnější a složitější je to pro mladé lidi, kteří svůj dosavadní život prožili v ústavních zařízeních, chybí jim sociální síť, životní zkušenost, vzory a jejich výchozí postavení je celkově znevýhodněné. Z toho vyplývá mnoho těžkostí. Děti a mladí lidé vychází z prostředí relativního blahobytu dětského domova a reálné životní situace jsou jim zatím cizí. Mají velmi zkreslené představy o práci, chybí jim vzory pro vytvoření pracovních návyků. Nepřipravenost často vede k jejich selhání a roztáčí se tak bludný kruh fluktuace, nezaměstnanosti a závislosti na záchytné sociální síti. Tomu chce projekt předejít a pomoci zvládnout osamostatnění po odchodu z domova.

Cíl projektu

Projekt Accenture Academy má pomoci dětem při vstupu do samostatného života a při přípravě na budoucí povolání. Cílovou skupinou jsou děti ve věku 15 až 19 let (případně až 26 let), které vyrůstají v dětském domově a připravují se na odchod z něj. Někdy má podpora přesah i do dalších měsíců po odchodu do samostatného života. Mladí lidé tuto pomoc velmi oceňují, dává jim jistotu a oporu v jejich náročném životním období. Projekt jim nabízí širokou škálu možností, jak se připravit na novou etapu života, a pomáhá jim při volbě povolání a orientaci v této problematice. Vycházíme z potřeby každého dítěte vytvořit si vztah k blízkému člověku, proto v rámci tohoto projektu podporujeme osobní vazbu dítěte, které žije v dětském domově a case manažera jako jeho průvodce před odchodem z dětského domova. Cestu ke zvýšení soběstačnosti a nezávislosti dětí a mladých lidí při startu do jejich samostatného života vidíme ve včasné přípravě, která se týká jak získání znalostí ze světa financí, motivace k zájmu o kvalitní vzdělání, tak i přípravy na pracovní pohovor, zvládnutí nároků zaměstnavatele apod.

Dlouhodobé cíle projektu
 • Motivovat děti a mladé lidi ke zvyšování vzdělání
 • Nabídnout jim širokou škálu možností vzdělávaní a vhodné volby povolání
 • Podpořit je a doprovázet při hledání praxe či brigády
 • Připravit, podpořit a doprovázet je při hledání a ucházení se o zaměstnání
 • Zvýšit jejich orientaci ve světě osobních financí
 • Celkově je připravit na samostatný život a podpořit je při hledání pracovní zkušenosti

Projekt Accenture Academy vznikl v roce 2011 v rámci strategické spolupráce Nadace Terezy Maxové dětem a společnosti Accenture a je aktuálně ve spolupráci se spolkem Otevřená budoucnost realizován v 15 dětských domovech v České republice. Pro projekt vznikla díky společnosti Accenture i aplikace Jobventura, což je simulace skutečného pracovního pohovoru, která pomáhá zažít pohovor nanečisto a zvyšuje tak i šance na úspěch v reálném pohovoru.

Adopce.com

Projekt Adopce.com je realizován na základě partnerské spolupráce Nadace Terezy Maxové dětem a Střediska náhradní rodinné péče. Je určen nejen zájemcům o adopci či pěstounskou péči, ale i náhradním rodičům, kteří již dítě do své rodiny přijali. Hlavním cílem projektu je kvalitně informovat zájemce o jakoukoli formu náhradní rodinné péče.

Projekt Adopce.com se skládá ze tří částí:
 • webových stránek, které jsou informačním portálem obsahujícím všechny důležité informace o náhradní rodinné péči,
 • informační brožury Průvodce náhradní rodinnou péčí, kde je přehledným a uceleným způsobem žadatelům přiblížena problematika náhradní rodinné péče; brožura je volně ke stažení a je možné si ji bezplatně objednat,
 • informační telefonní linky 233 356 701 projektu, která slouží k získání rychlé rady či informace přímo od odborníků.

Záštitu nad projektem při jeho vzniku v roce 2011 převzal prof. PhDr. Zdeněk Matějček, CSc. Současně děkujeme organizaci Spolu dětem o.p.s. a Nestlé Česko za spolupráci v předešlých letech.

Dětské krizové centrum – projekt „Cesta z pekla“

Výchozí situace

Tento projekt dlouhodobě realizuje Dětské krizové centrum (DKC), což je u nás ojedinělé zařízení odborné a zdravotnické pomoci zaměřené na problematiku dětí týraných, sexuálně zneužívaných, zanedbávaných či jinak ohrožených na zdravém vývoji. Cílovou skupinu představují zejména děti ve věku 0 – 18 let a raně dospělé osoby (do 26 let) zasažené fyzickým a psychickým týráním, sexuálním zneužíváním, či traumatizované nebo vyrůstající v prostředí s rizikovými faktory, které ohrožují jejich zdravý vývoj. Služby DKC jsou poskytovány i jejich rodinám, tj. rodičům, prarodičům ohrožených dětí nebo dalším signifikantním osobám (pěstouni, jiné pečující osoby).

Cíl projektu

Cílem odborných služeb DKC je v prvé řadě zajistit bezpečí a ochranu ohrožených dětí před dalšími ataky fyzického, sexuálního či psychického násilí; dále poskytnout dětem a jejich rodinám psychickou podporu, stabilizaci emočního stavu a bezpečné provázení při zvládání obtížné životní situace; podporovat děti a členy jejich rodiny ve schopnosti aktivně řešit obtížnou situaci, rozvíjet jejich samostatnost a kompetence pro řešení dlouhodobě nepříznivé situace; minimalizovat míru negativního dopadu nepříznivé situace na dítě, zachovat – pokud je to v zájmu dítěte – rodinné vazby a napomoct k začlenění rodiny zpět do společnosti.

Činnost DKC a projekt Cesta z pekla jsou dlouhodobě finančně podporovány nadací v rámci partnerské spolupráce.

“MADE BY” – Finanční gramotnost pro matky v azylových domech

Výchozí situace

Azylové domy pro matky s dětmi hrají významnou roli v systému sociálních služeb. Jsou určeny těm ženám, které nejsou schopny vlastními silami řešit náročnou životní situaci a potřebují proto pomoc státních či nestátních institucí. Matky umístěné v azylových domech jsou vzhledem k životním zkušenostem často velmi náchylné pro různý typ zneužití důvěry, potřebují nejen materiální, ale i odbornou a psychologickou podporu. Jejich situace je ztížena tím, že nenesou odpovědnost pouze samy za sebe, ale i za své děti. Mnohdy se jedná o ženy na mateřské dovolené nebo o ženy po rozpadu partnerského vztahu, které si díky své finanční situaci nemohou zajistit bydlení. Často jsou tyto ženy oběťmi domácího násilí. Díky pobytu v azylových domech mají matky s dětmi zázemí a nemusí být odloučeny. Tato služba tak slouží jako prevence umístění dětí do dětských domovů. Péče by měla umožnit klientkám nový start do života, „postavit je na vlastní nohy“ a nasměrovat společensky správným směrem. Díky odborné pomoci pracovníků azylových domů se to mnohdy podaří.

Záměr projektu

Při zapojení se do samostatného života se ženy z azylových domů potýkají s četnými problémy, za kterými mohou stát různé důvody (nedostatečná finanční gramotnost či dokonce dluhy, nedostatečné rodičovské kompetence z důvodu absence adekvátních vzorů ve vlastní rodině, nedostatek sebevědomí kvůli opakovaným selháním nebo dlouhodobému vystavení domácímu násilí atd.). Chceme připravit tyto ženy na vstup do samostatného života a vybavit je dostatečnou znalostí a schopnostmi, aby se do azylového bydlení nemusely vrátit a aby nezůstávaly závislé na sociálním systému.

Zejména usilujeme o:
 • Zvýšení sebevědomí a motivace do dalšího samostatného života
 • Obohacení matek s dětmi o poznatky z oblastí finanční gramotnosti, péče o domácnost a rodičovských kompetencí
 • Získání správných praktických návyků zapojených matek při zacházení s financemi, hospodaření v domácnosti a péči o dítě
 • Zprostředkování finanční podpory pro matky s dětmi
 • Pomoc při zajištění trvalého zaměstnání pro matky
Do projektu jsou aktuálně zapojeny 4 azylové domy
 • Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o. p. s. Vsetín
 • Azylový dům pro matky s dětmi – „Centrum rodina v tísni“ v Oseku
 • Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v Lovosicích
 • Azylový dům pro matky s dětmi Agapé, Krupka

Tento na míru šitý program zahrnuje kurzy finanční gramotnosti, pomoc s hledáním zaměstnání a celkové posílení rodičovských kompetencí.
Projekt Nadace Terezy Maxové dětem je od roku 2013 realizován ve spolupráci se spolkem Otevřená budoucnost.

To dáš! pomáhá znevýhodněným lidem na startu pracovní kariéry

Výchozí situace

Mladí lidé, kteří vyrůstali v dětském domově, nemají v porovnání s vrstevníky stejné podmínky pro start do nového života a pro vstup na trh práce. Těmto mladým lidem chybí vzory, zkušenosti, mívají problémy v komunikaci, často jsou pro ně různé standardní životní situace hůře řešitelné. Všechny tyto hendikepy se promítají i do hledání a udržení si nového zaměstnání, kde na ně čekají naprosto nové situace. V mnoha případech je velkou výzvou i samotný pohovor. Pomoci na startu jim má nový projekt To dáš!, který vznikl v rámci mezinárodní strategie Youth Empowered, kterou do České republiky ve spolupráci se strategickým partnerem, Nadací Terezy Maxové dětem, přináší společnost Coca-Cola HBC Česko a Slovensko. Projekt To dáš! podporuje sebevědomí a sebehodnotu mladých znevýhodněných lidí pořádáním motivačních workshopů, zvyšováním potřebných znalostí a především funguje jako sociální personální agentura. Díky projektu To dáš! získávají znalosti, dovednosti, pomoc a také návod na to, jak uspět na pracovním trhu.

Cíl projektu

Projekt To dáš! nabízí komplexní přístup k přípravě mladých znevýhodněných lidí při vstupu na trh práce. Vedle workshopů nabízí i profesní diagnostiku, která jim pomůže lépe odhadnout schopnosti a předpoklady pro vybranou pozici. Důležitou součástí projektu je samotné zaměstnávání, které funguje na principu sociální personální agentury. V ní odborníci pečlivě vybírají prověřené kandidáty na vhodné pracovní pozice (stáže, částečné i plné úvazky), propojují je s danými zaměstnavateli a doprovází je v celém procesu adaptace do nového firemního prostředí. Řadu měsíců po nástupu do práce pak usnadňují počáteční komunikaci se zaměstnavatelem. Mladí lidé mohou v rámci tohoto projektu spolupracovat s odborníky, mentory a lektory, kteří je připraví na pohovor a posílí jejich pracovní návyky. Neméně důležitá je spolupráce se zaměstnavateli, kteří nabízejí pracovní možnosti. Důležité je vybudovat důvěru na obou stranách a také důvěru v sebe sama. K tomu slouží i workshopy organizované profesionály ze společnosti Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, na kterých je možné ujasnit si priority pro budoucí život a připravit se na situace, které hledání nové práce i práce samotná obnáší. Cílovou skupinou, které se projekt týká, jsou nejen mladí lidé odcházející z dětských domovů, ale i ohrožené matky v azylových domech.

Projekt To dáš! svým rozsahem vyžaduje erudici v řadě oblastí a přibírá proto postupně další partnery – například v oblasti HR nebo právní. Odborným partnerem projektu pro metodiku a zároveň i poradcem pro řízení projektu je společnost Accenture. Společným cílem spolupráce je propojit všechny body, které jsou nezbytné při úspěšném hledání práce a udržení si místa. Právním partnerem poskytujícím bezplatné právní služby a související odborné konzultace je advokátní kancelář Bříza & Trubač. Dalším partnerem je Mezinárodní federace koučů, ICF, která realizuje tematické přednášky na téma seberozvoj a sebevzdělávání pro studenty středních škol po celém území České republiky.

Aktualizovanou příručku právního minima připravil partner projektu „To dáš!“, Bříza & Trubač, advokátní kancelář.

Link k bezplatnému stažení brožury je ZDE