V této části bychom Vám rádi představili výběr vlastních i partnerských projektů, které nadace dlouhodobě realizuje či významně podporuje.

Accenture Academy

Výchozí situace

Šance dětí vyrůstajících v dětských domovech na úspěšné zapojení do reálného života nejsou srovnatelné s ostatními vrstevníky. Dosáhnou v převážné většině pouze relativně nízkého stupně vzdělání a navíc jsou často z praktických důvodů směrovány na učiliště v dosahu jejich dětského domova. To znamená, že ne vždy se zcela přihlíží k jejich zájmům či předpokladům. Období dospívání je náročné pro každého mladého člověka. O to náročnější a složitější je to pro mladé lidi, kteří svůj dosavadní život prožili v ústavních zařízeních, chybí jim sociální síť, životní zkušenost, vzory a jejich výchozí postavení je celkově znevýhodněné. Z toho vyplývá mnoho těžkostí. Děti a mladí lidé vychází z prostředí relativního blahobytu dětského domova a reálné životní situace jsou jim zatím cizí. Mají velmi zkreslené představy o práci, chybí jim vzory pro vytvoření pracovních návyků. Nepřipravenost často vede k jejich selhání a roztáčí se tak bludný kruh fluktuace, nezaměstnanosti a závislosti na záchytné sociální síti. Tomu chce projekt předejít a pomoci zvládnout osamostatnění po odchodu z domova.

Cíl projektu

Projekt Accenture Academy má pomoci dětem při vstupu do samostatného života a při přípravě na budoucí povolání. Cílovou skupinou jsou děti ve věku 15 až 19 let (případně až 26 let), které vyrůstají v dětském domově a připravují se na odchod z něj. Někdy má podpora přesah i do dalších měsíců po odchodu do samostatného života. Mladí lidé tuto pomoc velmi oceňují, dává jim jistotu a oporu v jejich náročném životním období. Projekt jim nabízí širokou škálu možností, jak se připravit na novou etapu života, a pomáhá jim při volbě povolání a orientaci v této problematice. Vycházíme z potřeby každého dítěte vytvořit si vztah k blízkému člověku, proto v rámci tohoto projektu podporujeme osobní vazbu dítěte, které žije v dětském domově a case manažera jako jeho průvodce před odchodem z dětského domova. Cestu ke zvýšení soběstačnosti a nezávislosti dětí a mladých lidí při startu do jejich samostatného života vidíme ve včasné přípravě, která se týká jak získání znalostí ze světa financí, motivace k zájmu o kvalitní vzdělání, tak i přípravy na pracovní pohovor, zvládnutí nároků zaměstnavatele apod.

Dlouhodobé cíle projektu
 • Motivovat děti a mladé lidi ke zvyšování vzdělání
 • Nabídnout jim širokou škálu možností vzdělávaní a vhodné volby povolání
 • Podpořit je a doprovázet při hledání praxe či brigády
 • Připravit, podpořit a doprovázet je při hledání a ucházení se o zaměstnání
 • Zvýšit jejich orientaci ve světě osobních financí
 • Celkově je připravit na samostatný život a podpořit je při hledání pracovní zkušenosti

Projekt Accenture Academy vznikl v roce 2011 v rámci strategické spolupráce Nadace Terezy Maxové dětem a společnosti Accenture a je aktuálně ve spolupráci se spolkem Otevřená budoucnost realizován v 15 dětských domovech v České republice. Pro projekt vznikla díky společnosti Accenture i aplikace Jobventura, což je simulace skutečného pracovního pohovoru, která pomáhá zažít pohovor nanečisto a zvyšuje tak i šance na úspěch v reálném pohovoru.

Adopce.com

Projekt Adopce.com je realizován na základě partnerské spolupráce Nadace Terezy Maxové dětem a Střediska náhradní rodinné péče. Je určen nejen zájemcům o adopci či pěstounskou péči, ale i náhradním rodičům, kteří již dítě do své rodiny přijali. Hlavním cílem projektu je kvalitně informovat zájemce o jakoukoli formu náhradní rodinné péče.

Projekt Adopce.com se skládá ze tří částí:
 • webových stránek, které jsou informačním portálem obsahujícím všechny důležité informace o náhradní rodinné péči,
 • informační brožury Průvodce náhradní rodinnou péčí, kde je přehledným a uceleným způsobem žadatelům přiblížena problematika náhradní rodinné péče; brožura je volně ke stažení a je možné si ji bezplatně objednat,
 • informační telefonní linky 233 356 701 projektu, která slouží k získání rychlé rady či informace přímo od odborníků.

Záštitu nad projektem při jeho vzniku v roce 2011 převzal prof. PhDr. Zdeněk Matějček, CSc. Současně děkujeme organizaci Spolu dětem o.p.s. a Nestlé Česko za spolupráci v předešlých letech.

Dětské krizové centrum – projekt „Cesta z pekla“

Výchozí situace

Tento projekt dlouhodobě realizuje Dětské krizové centrum (DKC), což je u nás ojedinělé zařízení odborné a zdravotnické pomoci zaměřené na problematiku dětí týraných, sexuálně zneužívaných, zanedbávaných či jinak ohrožených na zdravém vývoji. Cílovou skupinu představují zejména děti ve věku 0 – 18 let a raně dospělé osoby (do 26 let) zasažené fyzickým a psychickým týráním, sexuálním zneužíváním, či traumatizované nebo vyrůstající v prostředí s rizikovými faktory, které ohrožují jejich zdravý vývoj. Služby DKC jsou poskytovány i jejich rodinám, tj. rodičům, prarodičům ohrožených dětí nebo dalším signifikantním osobám (pěstouni, jiné pečující osoby).

Cíl projektu

Cílem odborných služeb DKC je v prvé řadě zajistit bezpečí a ochranu ohrožených dětí před dalšími ataky fyzického, sexuálního či psychického násilí; dále poskytnout dětem a jejich rodinám psychickou podporu, stabilizaci emočního stavu a bezpečné provázení při zvládání obtížné životní situace; podporovat děti a členy jejich rodiny ve schopnosti aktivně řešit obtížnou situaci, rozvíjet jejich samostatnost a kompetence pro řešení dlouhodobě nepříznivé situace; minimalizovat míru negativního dopadu nepříznivé situace na dítě, zachovat – pokud je to v zájmu dítěte – rodinné vazby a napomoct k začlenění rodiny zpět do společnosti.

Činnost DKC a projekt Cesta z pekla jsou dlouhodobě finančně podporovány nadací v rámci partnerské spolupráce.

“MADE BY” – Finanční gramotnost pro matky v azylových domech

Výchozí situace

Azylové domy pro matky s dětmi hrají významnou roli v systému sociálních služeb. Jsou určeny těm ženám, které nejsou schopny vlastními silami řešit náročnou životní situaci a potřebují proto pomoc státních či nestátních institucí. Matky umístěné v azylových domech jsou vzhledem k životním zkušenostem často velmi náchylné pro různý typ zneužití důvěry, potřebují nejen materiální, ale i odbornou a psychologickou podporu. Jejich situace je ztížena tím, že nenesou odpovědnost pouze samy za sebe, ale i za své děti. Mnohdy se jedná o ženy na mateřské dovolené nebo o ženy po rozpadu partnerského vztahu, které si díky své finanční situaci nemohou zajistit bydlení. Často jsou tyto ženy oběťmi domácího násilí. Díky pobytu v azylových domech mají matky s dětmi zázemí a nemusí být odloučeny. Tato služba tak slouží jako prevence umístění dětí do dětských domovů. Péče by měla umožnit klientkám nový start do života, „postavit je na vlastní nohy“ a nasměrovat společensky správným směrem. Díky odborné pomoci pracovníků azylových domů se to mnohdy podaří.

Záměr projektu

Při zapojení se do samostatného života se ženy z azylových domů potýkají s četnými problémy, za kterými mohou stát různé důvody (nedostatečná finanční gramotnost či dokonce dluhy, nedostatečné rodičovské kompetence z důvodu absence adekvátních vzorů ve vlastní rodině, nedostatek sebevědomí kvůli opakovaným selháním nebo dlouhodobému vystavení domácímu násilí atd.). Chceme připravit tyto ženy na vstup do samostatného života a vybavit je dostatečnou znalostí a schopnostmi, aby se do azylového bydlení nemusely vrátit a aby nezůstávaly závislé na sociálním systému.

Zejména usilujeme o:
 • Zvýšení sebevědomí a motivace do dalšího samostatného života
 • Obohacení matek s dětmi o poznatky z oblastí finanční gramotnosti, péče o domácnost a rodičovských kompetencí
 • Získání správných praktických návyků zapojených matek při zacházení s financemi, hospodaření v domácnosti a péči o dítě
 • Zprostředkování finanční podpory pro matky s dětmi
 • Pomoc při zajištění trvalého zaměstnání pro matky
Do projektu jsou aktuálně zapojeny 4 azylové domy
 • Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o. p. s. Vsetín
 • Azylový dům pro matky s dětmi – „Centrum rodina v tísni“ v Oseku
 • Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v Lovosicích
 • Azylový dům pro matky s dětmi Agapé, Krupka

Tento na míru šitý program zahrnuje kurzy finanční gramotnosti, pomoc s hledáním zaměstnání a celkové posílení rodičovských kompetencí.
Projekt Nadace Terezy Maxové dětem je od roku 2013 realizován ve spolupráci se spolkem Otevřená budoucnost.

ROZJEDU TO! – Partnerský projekt realizovaný ve spolupráci se ŠKODA AUTO

Výchozí situace

Děti a mladí lidé vyrůstající v dětských domovech potřebují ke spokojenému a úspěšnému dospělému životu mnohem silnější motivaci a uspokojení všech svých potřeb, zejména sebeuvědomění a sebeúcty. Právě v tomto ohledu mají oproti svým vrstevníkům z klasických rodin jistou nevýhodu. Proto se program Rozjedu to! zaměřuje především na vzdělávání a rozvoj dětí a poté na oblast pochopení vazeb v jejich biologické rodině.

Cíl projektu

Vzdělávání
Oblast vzdělávání je velmi důležitá pro úspěšný a spokojený dospělý život. Mladí lidé z dětských domovů mají při vstupu na trh práce podstatně horší výchozí pozici než jejich vrstevníci vyrůstající v biologických rodinách. Cílem této části programu je účinně motivovat děti ve věku 6 – 26 let umístěné v dětských domovech ke vzdělávání a rozvoji jejich osobního i profesního růstu. Intenzivnější podpora nejen formou doučování, ale také například v podobě profesní diagnostiky je věnována těm, kteří se připravují na výběr oboru následného studia a na přijímací zkoušky na SOU nebo SŠ. S dětmi se pracuje individuálně na základě nastavených plánů.

Kontakt s biologickou rodinou
Ať jsou vztahy v biologické rodině jakékoli, dítě by mělo vědět, kam patří a v rámci systematické práce třeba také pochopit rodinné vzorce a složitosti či některá rozhodnutí rodičů. To vše hraje klíčovou roli v ukotvení dítěte a v budování jeho zdravé sebehodnoty a náhledu na život. Součástí je i podpora kontaktu dětí s jejich rodinou a vzdělávání pracovníků dětských domovů. Cílová skupina jsou děti a mladí lidé v dětských domovech ve věku 3 – 26 let.

Do projektu je zapojeno 7 dětských domovů:
 • Dětský domov Nymburk
 • Dětský domov Krnsko
 • Dětský domov se školou Býchory
 • Dětský domov Mladá Boleslav
 • Dětský domov Potštejn
 • Dětský domov Holice
 • Dětský domov Vrchlabí

Dětem jsou ve spolupráci s klíčovými pracovníky v jednotlivých domovech vytvořeny podmínky pro zlepšení jejich školního prospěchu, a to zejména pomocí pravidelného doučování a na míru šité motivaci a podpoře. Součástí projektu není jen samotné doučování, ale také podpora talentu a zájmových činností. Projekt jako takový dále umožňuje pestřejší představení trhu práce a děti tak mají možnost v rámci exkurzí se podívat na různá pracoviště, rozbíjí se tak šablonovitý přístup k volbě povolání.

Partnerský program Nadace Terezy Maxové dětem a společnosti ŠKODA AUTO je realizován ve spolupráci se spolkem Otevřená budoucnost od roku 2013.

V roce 2016 byla vydána Analýza motivace, kterou si můžete stáhnout zde:

To dáš! pomáhá znevýhodněným lidem na startu pracovní kariéry

Výchozí situace

Mladí lidé, kteří vyrůstali v dětském domově, nemají v porovnání s vrstevníky stejné podmínky pro start do nového života a pro vstup na trh práce. Těmto mladým lidem chybí vzory, zkušenosti, mívají problémy v komunikaci, často jsou pro ně různé standardní životní situace hůře řešitelné. Všechny tyto hendikepy se promítají i do hledání a udržení si nového zaměstnání, kde na ně čekají naprosto nové situace. V mnoha případech je velkou výzvou i samotný pohovor. Pomoci na startu jim má nový projekt To dáš!, který vznikl v rámci mezinárodní strategie Youth Empowered, kterou do České republiky ve spolupráci se strategickým partnerem, Nadací Terezy Maxové dětem, přináší společnost Coca-Cola HBC Česko a Slovensko. Projekt To dáš! podporuje sebevědomí a sebehodnotu mladých znevýhodněných lidí pořádáním motivačních workshopů, zvyšováním potřebných znalostí a především funguje jako sociální personální agentura. Díky projektu To dáš! získávají znalosti, dovednosti, pomoc a také návod na to, jak uspět na pracovním trhu.

Cíl projektu

Projekt To dáš! nabízí komplexní přístup k přípravě mladých znevýhodněných lidí při vstupu na trh práce. Vedle workshopů nabízí i profesní diagnostiku, která jim pomůže lépe odhadnout schopnosti a předpoklady pro vybranou pozici. Důležitou součástí projektu je samotné zaměstnávání, které funguje na principu sociální personální agentury. V ní odborníci pečlivě vybírají prověřené kandidáty na vhodné pracovní pozice (stáže, částečné i plné úvazky), propojují je s danými zaměstnavateli a doprovází je v celém procesu adaptace do nového firemního prostředí. Řadu měsíců po nástupu do práce pak usnadňují počáteční komunikaci se zaměstnavatelem. Mladí lidé mohou v rámci tohoto projektu spolupracovat s odborníky, mentory a lektory, kteří je připraví na pohovor a posílí jejich pracovní návyky. Neméně důležitá je spolupráce se zaměstnavateli, kteří nabízejí pracovní možnosti. Důležité je vybudovat důvěru na obou stranách a také důvěru v sebe sama. K tomu slouží i workshopy organizované profesionály ze společnosti Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, na kterých je možné ujasnit si priority pro budoucí život a připravit se na situace, které hledání nové práce i práce samotná obnáší. Cílovou skupinou, které se projekt týká, jsou nejen mladí lidé odcházející z dětských domovů, ale i ohrožené matky v azylových domech.

Projekt To dáš! svým rozsahem vyžaduje erudici v řadě oblastí a přibírá proto postupně další partnery – například v oblasti HR nebo právní. Odborným partnerem projektu pro metodiku a zároveň i poradcem pro řízení projektu je společnost Accenture. Společným cílem spolupráce je propojit všechny body, které jsou nezbytné při úspěšném hledání práce a udržení si místa. Právním partnerem poskytujícím bezplatné právní služby a související odborné konzultace je advokátní kancelář Bříza & Trubač. Dalším partnerem je Mezinárodní federace koučů, ICF, která realizuje tematické přednášky na téma seberozvoj a sebevzdělávání pro studenty středních škol po celém území České republiky.