Zásady zpracování osobních údajů

Úvod

Při spolupráci s Nadací Terezy Maxové dětem nám svěřujete své osobní údaje. Děláme všechno pro to,
abychom Vaši důvěru nezklamali. Rádi bychom Vám vysvětlili, jak s Vašimi osobními údaji zacházíme.

Tyto zásady se vztahují na všechny dárce a obdarované a také na všechny příznivce Nadace a jejího projektu TERIBEAR, tedy všechny, koho zajímá naše nadační činnost.

Správce údajů

Správcem osobních údajů je Nadace Terezy Maxové dětem, IČO: 28514319, se sídlem Praha 1 – Staré Město, Jáchymova 26/2, PSČ 11000, nadace zapsaná v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl N, vložka 725 („Nadace“). Pokud nás chcete kontaktovat a zeptat se nás na cokoliv týkající se zpracování osobních údajů, můžete využít následující kontaktní údaje:

Email: info@terezamaxovadetem.cz
Tel: + 420 725 663 014
Korespondenční adresa: Nadace Terezy Maxové dětem, Lazarská Business Centre Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2

Jaké údaje shromažďujeme

Nadace shromažďuje tyto kategorie údajů:

 1. Údaje, které poskytujete sami

Informace poskytnuté při těchto příležitostech:

 • při poskytnutí daru nebo uzavření darovací smlouvy;
 • při podání žádosti o poskytnutí nadačního příspěvku nebo uzavření smlouvy o
 • poskytnutí a přijetí nadačního příspěvku;
 • při přihlášení se k odběru newsletteru Nadace.
 1. Informace z jiných zdrojů

K takovým zdrojům patří:

 • veřejně dostupné zdroje včetně veřejných rejstříků a sítě Internet, pokud tyto informace neposkytnete sami, ačkoliv je nezbytně potřebujeme pro uzavření smluvního vztahu
 • nebo posouzení Vaší žádosti;
 • informace, které jsme obdrželi od třetích osob, jako na příklad Vašich zaměstnavatelů,
 • spolupracovníků nebo obchodních partnerů, a které nezbytně potřebujeme pro plnění
 • smluvního vztahu nebo posouzení žádosti o poskytnutí nadačního příspěvku žadatele.

Nadace může zkombinovat informace shromážděné z těchto zdrojů s dalšími informacemi, které má k dispozici.

Jak vaše údaje využíváme

Nadace využívá shromážděné údaje k těmto účelům:

1) Osobní údaje dárců užíváme za těmito účely:

 • evidujeme přijaté nebo přislíbené dary, abychom vyhověli zákonným povinnostem na řádné hospodaření a vedení účetnictví;
 • uzavíráme a evidujeme darovací smlouvy;
 • vystavujeme potvrzení o poskytnutých darech, abychom umožnili dárcům daňový odpočet;
 • komunikujeme, abychom mohli osobně potvrdit příjem daru, poděkovat našim dárcům a informovat je o tom, jak a komu jejich příspěvek pomohl, případně informujeme o naší nadační činnosti;
 • zveřejňujeme ve výroční zprávě jméno a příjmení dárce (a výši daru), který poskytl nadační dar v hodnotě vyšší než 10.000 Kč, abychom splnili naši zákonnou povinnost;
 • zveřejňujeme ve výroční zprávě jméno a příjmení dárce (a výši daru), který poskytl nadační dar v hodnotě do 10.000 Kč, pokud s tím dárce souhlasí;
 • zveřejňujeme na našem webu jméno a příjmení (a výši daru) všech našich dárců, pokud s tím souhlasí;
 • k vyšetřování nebo řešení sporů nebo právních nároků, které souvisejí s nadační činností, nebo v jiných případech povolených platnými zákony;
 • zpracováváme souhrnné statistiky.

2) Osobní údaje žadatelů o poskytnutí nadačního příspěvku užíváme za těmito účely:

 • posuzujeme a vyhodnocujeme žádosti, abychom zjistili, zda má žadatel nárok na poskytnutí nadačního příspěvku;
 • komunikujeme ve věci jejich žádosti a informování o nadační činnosti.

3) Osobní údaje příjemců nadačních příspěvků užíváme za těmito účely:

 • uzavíráme a evidujeme smlouvy a poskytnutí a přijetí nadačního příspěvku;
 • kontrolujeme využití nadačního příspěvku;
 • komunikujeme s příjemci nadačních příspěvků ve věci využívání nadačního příspěvku a informujeme o nadační činnosti;
 • evidujeme poskytnuté nadační příspěvky, abychom vyhověli zákonným povinnostem na řádné hospodaření a vedení účetnictví;
 • evidujeme příjemce nadačních příspěvků, abychom měli přehled o tom, komu a jak jsme již pomohli;
 • zveřejňujeme ve výroční zprávě jméno a příjmení příjemce nadačního příspěvku (a výši příspěvku), který přijal nadační příspěvek v hodnotě vyšší než 10.000 Kč, abychom splnili naši zákonnou povinnost;
 • zveřejňujeme ve výroční zprávě jméno a příjmení příjemce nadačního příspěvku (a výši příspěvku), který přijal nadační příspěvek do 10.000 Kč, pokud s tím příjemce nadačního příspěvku souhlasí;
 • zveřejňujeme na našem webu jméno a příjmení všech našich příjemců nadačních příspěvků (a výši příspěvku), pokud s tím souhlasí;
 • zveřejňujeme fotografie a příběhy, pokud s tím příjemce nadačního příspěvku souhlasí;
 • k vyšetřování nebo řešení sporů nebo právních nároků, které souvisejí s nadační činností, nebo v jiných případech povolených platnými zákony;
 • zpracováváme souhrnné statistiky.

4) Osobní údaje příznivců naší Nadace užíváme za těmito účely:

 • Komunikujeme s příznivci Nadace, abychom informovali o naší nadační činnosti a našich akcích, pokud nám k tomu udělili souhlas.

Sdílení a předávání údajů

Nadace může shromážděné údaje sdílet:

1) S našimi partnery
Nadace může poskytovat osobní údaje svým spolupracovníkům, dodavatelům, konzultantům, poskytovatelům software, poradcům a dalším poskytovatelům služeb nebo obchodním partnerům. Informace těmto stranám poskytujeme pouze v případech, kdy je potřeba zajistit služby, které sami neumíme zrealizovat. V každém případě Vaše osobní údaje nepředáváme a neprodáváme třetím osobám pro jejich vlastní využití.

Rádi bychom Vás ujistili, že všichni partneři Nadace jsou vázáni povinností mlčenlivosti a dodržují platné právní předpisy v oblasti ochrany a zpracování osobních údajů.

2) Z právních důvodů nebo v případě sporů
Nadace může Vaše údaje sdílet, pokud je to vyžadováno zákonem, regulacemi, provozními smlouvami, právními procesy nebo státními úřady:

 • s policií a soudy, státními úřady nebo jinými třetími stranami, pokud je to nutné k vymáhání našich právních nároků, pokud je to nutné k ochraně práv nebo majetku Nadace nebo třetích osob, případně pokud v souvislosti s nadační činností dojde ke sporům;
 • s jinými stranami v souvislosti s případným slučováním Nadace, prodejem majetků, konsolidací nebo restrukturalizací, financováním nebo přechodem Nadace nebo její části do vlastnictví třetí osoby.

3) S Vaším souhlasem
Nadace může Vaše údaje sdílet i jinými způsoby, pokud Vás na to upozorní a Vy s tím budete souhlasit.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

 1. Uchovávání a výmaz údajů
  Vaše osobní údaje uchováváme po celou dobu trvání smluvního vztahu s Nadací a po dobu trvání zákonných archivačních dob. Za účelem komunikace s Vámi standardně užíváme Vaše osobní údaje jeden (1) rok od posledního kontaktu, pokud jste nám neudělil(a) souhlas s delší dobou zpracování. Nadace Vaše údaje smaže nebo zanonymizuje hned po tom, co o to požádáte (vyjma případů uvedených dále).

Pokud to umožňuje zákon, může si Nadace některé údaje uchovat i po uplynutí doby uchování, a to v těchto případech:

 • pokud s Vámi Nadace řeší nějaký problém jako například neuzavřený spor nebo právní nárok.
 • pokud to po nás vyžaduje zákon, anebo když tyto údaje uchováváme v agregované nebo anonymní podobě.
 • pokud takové údaje potřebujeme k legitimním účelům.
 1. Přístup k Vašim údajům
  Můžete se na nás kdykoliv bezplatně obrátit s žádostí o informace, zda zpracováváme Vaše osobní údaje a pokud ano, žádat detailní informace o tomto zpracování. K tomu můžete využít jakýkoliv z kontaktních údajů Nadace.
 2. Změna Vašich údajů nebo chyba v údajích
  Pokud dojde v průběhu trvání spolupráce s Nadací k jakékoliv změně ve Vašich osobních údajích, jako například změna jména, změna sídla či bydliště nebo e-mailové adresy či telefonního čísla, nebo pokud zjistíte, že pracujeme s Vašimi neaktuálními nebo chybnými údaji, prosím dejte nám o tom co nejdříve vědět. K tomu můžete využít jakýkoliv z kontaktních údajů Nadace.
 3. Omezení zpracování
  Pokud máte za to, že:
 • zpracováváme Vaše nepřesné údaje,
 • zpracování Vašich údajů je protiprávní a nepřejete si všechny údaje smazat,
 • Vaše údaje již nepotřebujeme ke shora uvedeným účelům, ale rád(a) byste je užil(a) pro obhajobu svých právních nároků na příklad v soudním řízení,
 • Vás již naše zprávy obtěžují, ačkoliv jsme předpokládali, že by vás mohly zajímat,

můžete nás požádat o omezení zpracování jen některých Vašich osobních údajů nebo pro jen určité účely zpracování.

 1. Přenositelnost údajů
  Můžete se na nás kdykoliv obrátit, abychom Vaše údaje, které máme k dispozici, předali třetí osobě podle Vaší specifikace.
 2. Stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů
  Pokud máte za to, že s Vašimi údaji nakládáme v rozporu se zákonem, můžete se kdykoliv obrátit se stížností u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Platí od: 25. května 2018