Fond Nadace Terezy Maxové dětem pro Jihomoravský kraj

Fond byl zřízen na pomoc konkrétním rodinám, které žijí na území Jihomoravského kraje. Aktivity Fondu přispívají k prevenci nežádoucího odebrání dětí z rodinného prostředí a také zlepšení kvality života znevýhodněných dětí v oblasti vzdělávání a osobního rozvoje.

Cílem je podpořit rodiny (biologické i náhradní) a samoživitele, kteří jsou z nejrůznějších důvodů v těžké životní situaci a nadále chtějí svým dětem zajistit co nejspokojenější a bezpečný domov. Mnohé z těchto rodin se potýkají se závažnými ekonomickými i sociálními problémy, s jejichž řešením potřebují pomoct. Chceme jim proto podat pomocnou ruku a usnadnit nelehkou situaci, jež by v krajních případech mohla vést až k odebrání dětí z rodiny. Taktéž chceme podpořit děti v těchto rodinách, a to v oblasti vzdělání, rozvoje potenciálu, zájmů a talentu. Konkrétní oblasti podpory jsou uvedeny níže

Jakým způsobem Fond pomáhá

 • Podstata činnosti Fondu spočívá v adresné pomoci znevýhodněným rodinám pro individuální přímou podporu.
 • Předpokladem pomoci je potenciál jinak zdravého rodinného prostředí pro výchovu dětí.

Pravidla Fondu

Obecné vymezení

 • Dle statutu Nadace Terezy Maxové dětem spadá Fond pod grantové programy GP1 a GP2 – tj. prevence nežádoucího odebrání dítěte z biologické rodiny a podpora dětí vyrůstajících v ohrožených biologických a náhradních rodinách.
 • Fond přijímá žádosti celoročně a snaží se flexibilně reagovat na potřeby rodin a dětí. Režim pomoci je řešen v duchu zajistit co nejdříve a nejefektivněji potřebnou podporu.
 • Podmínky poskytnutí příspěvku se řídí Grantovými pravidly Nadace Terezy Maxové dětem.
 • O příspěvek není možné žádat zpětně, již uhrazené náklady nemohou být předmětem žádosti.

Komu Fond pomáhá

 • Biologickým rodinám a samoživitelům bezprostředně ohroženým tíživou sociálně/ekonomickou situací, žijícím na území Jihomoravského kraje (dále jen JMK).
 • Náhradním rodinám (pěstounům, poručníkům a adoptivním rodinám) žijícím na území JMK.

Co může být z Fondu podpořeno

Oblast bydlení

 • Kauce u nájmu bytu
 • Nájemné
 • Nedoplatky za služby spojené s bydlením
 • Nezbytné vybavení domova – například postýlka pro dítě, lednice, pračka, sporák, jídelní stůl,…
 • Maximální výše příspěvku je 30 000 Kč/rok.
 • Předpokladem udělení podpory je:
  • Spolupráce s OSPOD, Úřadem práce a doprovázející organizací
  • Doporučení podpory od OSPOD
  • Využití veškeré dostupné státní podpory

Kdo může žádost předložit

 • Pracovník/pracovnice OSPOD pro konkrétní rodinu
 • Pracovník/pracovnice doprovázející neziskové organizace pro konkrétní rodinu
 • Rodiny (úplné rodiny, samoživitelé, náhradní rodiny) ve spolupráci s OSPOD nebo doprovázející neziskovou organizací

Kam se obrátit o pomoc

Pro informaci a zaslání formulářů pro podání žádosti kontaktujte prosím:

Kontaktní osoba – podpora v oblasti bydlení:

Mgr. Michaela Tapšíková, DiS.
E-mail: michaela.tapsikova@terezamaxovadetem.cz
Tel: 734 395 815

Oblast vzdělání a rozvoje dětí ve věku od 3 let do 18 (26) let

 • Doučování
 • Materiální potřeby nezbytné ke vzdělávání
 • Vzdělávací a další rozvojové aktivity (kroužky, ZUŠ, sportovní kluby,…)
 • Odborné vzdělávací kurzy
 • Ubytování na internátu
 • Školní pobytové akce
 • Školkovné
 • Psychologická podpora
 • a další související aktivity pro rozvoj potenciálu dítěte
 • Maximální výše příspěvku je 30 000 Kč/školní rok, z toho maximálně 10 000 Kč na podporu volnočasových aktivit.
 • Fond nepodporuje školní stravování.
 • Předpokladem udělení podpory je:
  • Nárok rodiny na přídavek na dítě
  • Doporučení od OSPOD nebo školy, případně pedagogicko-psychologické poradny
  • Využití veškeré dostupné státní podpory

Kdo může žádost předložit

 • Rodiny (úplné rodiny, samoživitelé, náhradní rodiny), jejichž dítě má nárok na přídavek na dítě. Pro konkrétní nezletilé dítě podává žádost jeho zákonný zástupce.
 • Student do 26 let, který má nárok na přídavek na dítě

Kam se obrátit o pomoc?

Formuláře Žádosti o poskytnutí nadačního příspěvku pro oblast vzdělání a rozvoje dětí jsou k dispozici ZDE.

Kontaktní osoba  – podpora v oblasti vzdělání a rozvoje:

Jindra Machačová
E-mail: jindra.machacova@terezamaxovadetem.cz
Tel: 724 464 281 

Více informací najdete v Grantových pravidlech nadace ZDE

Nadace Terezy Maxové dětem
Ing. Jiřina Nachtmannová
Manažerka pro provoz a granty
E-mail: jirina.nachtmannova@terezamaxovadetem.cz
Tel: 725 663 013

Ze srdce děkujeme Jihomoravskému kraji a společnosti Heidelberg Materials CZ, a.s. za finanční podporu.

Děkujeme za Váš zájem. I ten může mnohé změnit.