Vážení grantoví žadatelé,
rádi bychom Vás upozornili na grantové řízení v rámci Fondu Nadace Terezy Maxové dětem pro Jihomoravský kraj, jehož cílem je prevence nežádoucího odebrání dětí z rodinného prostředí a také zlepšení kvality života znevýhodněných dětí v oblasti vzdělávání a osobního rozvoje.

Fond Nadace Terezy Maxové dětem pro Jihomoravský kraj

 • Biologickým rodinám a samoživitelům bezprostředně ohroženým tíživou sociálně/ekonomickou situací, žijícím na území Jihomoravského kraje (dále jen JMK)
 • Náhradním rodinám (pěstounům, poručníkům a adoptivním rodinám) žijícím na území JMK

Žádosti přijímáme průběžně, žadatelé budou informování o výsledcích grantového řízení v nejbližším
možném termínu.

PODROBNÉ INFORMACE O FONDU

Oblast bydlení

Pro informaci a zaslání formulářů pro podání žádosti kontaktujte prosím:

Mgr. Michaela Tapšíková, DiS.
Email: michaela.tapsikova@terezamaxovadetem.cz
Tel: 734 395 815

Kam se obrátit o pomoc?

Formuláře Žádosti o poskytnutí nadačního příspěvku pro oblast vzdělání a rozvoje dětí:

Používejte prosím výhradně uvedené formuláře
(i v případě, že jste již dříve podávali jinou žádost).

Grantová pravidla Nadace Terezy Maxové dětem jsou k dispozici níže.

Grantová pravidla

1. Základní ustanovení

 • 1.1. Nadace Terezy Maxové dětem, se sídlem Jáchymova 26/2, Praha 1, PSČ 110 00, IČ: 28514319 poskytuje nadační příspěvky vždy v souladu s posláním a účelem nadace, jímž je všestranná podpora a pomoc znevýhodněným a opuštěným dětem s cílem umožnit jim zdravý a bezpečný život v rodinném prostředí. Nadace si klade za cíl snížit počet dětí vyrůstajících v ústavní výchově v ČR, a to zejména podporou prevence nežádoucího odebrání dítěte z biologické rodiny, podporou rozvoje všech stávajících i nových forem náhradní rodinné péče, adresnou podporou dětí a mladých lidí vyrůstajících mimo rodinné zázemí, přičemž prioritní snahou je investice do jejich vzdělání a přípravy na samostatný život po opuštění ústavní péče a finanční podporou všech činností, které přispívají k účinnému naplnění a jež jsou v souladu s jejím účelem.
 • 1.2. Správní rada nadace má právo vyhlásit veřejná otevřená a uzavřená výběrová řízení na poskytnutí nadačního příspěvku v souladu s posláním a cíli nadace.
 • 1.3. Nadační příspěvky se přiznávají výhradně na základě výběru ze žádostí žadatelů v rámci a dle pravidel výběrového řízení daného těmito grantovými pravidly.
 • 1.4. Tato grantová pravidla se nevztahují na případy, kdy Správní rada nadace rozhodne o poskytnutí nadačního příspěvku mimo grantové řízení.

2. Účast v grantovém řízení

 • 2.1. Grantové programy nadace, v rámci kterých je možné žádat o nadační příspěvek:
Grantový program 1 – PREVENCE:

Program je zaměřen na dítě v biologické rodině a jeho rodiče a zahrnuje:

 • práci s ohroženou biologickou rodinou, u níž vzniká riziko nežádoucího odebrání dítěte do ústavní péče
 • práci s ohroženým dítětem
 • sanaci rodiny
 • podporu návratu dítěte z ústavní péče zpět do rodiny
 • podporu pozitivních změn stávajícího systému péče o dítě – legislativy, soudnictví
Grantový program 2 – NÁHRADNÍ RODINA:

Program je zaměřen na dítě v náhradní rodinné péči a jeho náhradní rodiče a zahrnuje:

 • zajištění náhradní rodinné péče
 • podporu přípravy, rozvoje a profesionalizace náhradní rodinné péče
 • služby pro pěstounské rodiny
 • podporu konkrétních potřeb dětí vyrůstajících v náhradní rodinné péči
Grantový program 3 – KOMPENZACE:

Program je zaměřen na dítě, které vyrůstá či vyrůstalo v ústavní výchově a zahrnuje:

 • kompenzaci nedostatků ústavní výchovy
 • osobní rozvoj dítěte
 • podporu vzdělávání
 • usnadnění vstupu do samostatného života
 • 2.2. Kdo může požádat o nadační příspěvek:
  • nestátní neziskové organizace
  • příspěvkové organizace
  • církevní organizace
  • školy (Fond pro podporu vzdělávání ukrajinských žáků a studentů v ČR)
  • fyzické osoby (biologické a náhradní rodiny, mladí lidé, kteří prošli ústavní výchovou nebo náhradní rodinnou péčí)
 • 2.3. Typy záměrů:
  • obsah záměru musí být v souladu s posláním a účelem nadace a vycházet z jedné ze tří priorit nadačního zaměření – 1) prevence, 2) náhradní rodina a 3) kompenzace
  • realizace záměru na území České republiky
  • maximální doba realizace záměru 12 měsíců
 • 2.4. Druhy nákladů, na něž není možné poskytnout nadační příspěvek (s výjimkou Krizového fondu pomoci):
  • investiční náklady (stavební úpravy, rekonstrukce, výstavby atd.)
  • nákup vybavení (nábytek, technické zázemí atd.)
  • nákup vozové techniky
  • náklady uhrazené před podáním žádosti (pokud není ujednáno jinak)
 • 2.5. Četnost žádostí:
  • Do jednoho grantového řízení může jeden žadatel podat více žádostí (s výjimkou ING Bank Fondu Nadace Terezy Maxové dětem).
  • Žadateli může být v rámci jednoho grantového řízení uděleno více nadačních příspěvků (s výjimkou ING Bank Fondu Nadace Terezy Maxové dětem).

3. Žádost o nadační příspěvek

 • 3.1. Nadační příspěvek je přidělován žadateli na základě řádně vyplněného formuláře „Žádost o poskytnutí nadačního příspěvku“ (dále jen „žádost“). Nedílnou součástí žádosti jsou i povinné přílohy.
 • 3.2. Formulář žádosti lze získat na internetových stránkách nadace www.terezamaxovadetem.cz či požádat o jeho zaslání.
 • 3.3. Nadace přijímá žádosti v termínu od vyhlášení výzvy k podání žádosti až do předem stanoveného termínu uzávěrky.
 • 3.4. Pro přijetí žádosti je určující datum poštovního razítka nebo datum odeslání e-mailu, v případě osobního doručení potvrzené datum převzetí žádosti. Projekty zaslané po termínu uzávěrky budou vyřazeny z grantového hodnocení.
 • 3.5. Žádosti, které budou splňovat formální a věcné požadavky, budou postoupeny k dalšímu hodnocení.
 • 3.6. Neúplné žádosti a žádosti neodpovídající poslání a cílům nadace budou vyřazeny z grantového hodnocení.
 • 3.7. Pokud nadace uzná za vhodné, má právo vyžádat si další podklady potřebné pro posouzení oprávněnosti žadatele či žádosti o nadační příspěvek.
 • 3.8. Pokud nadace uzná za vhodné, může si pro své rozhodnutí vyžádat odborný posudek.
 • 3.9. Nadace vede evidenci žádostí o nadační příspěvek a agendu spojenou s grantovým hodnocením a rozhodnutím.

4. Schvalování nadačních příspěvků

 • 4.1. Nadace předloží všechny nevyřazené žádosti k posouzení grantové komisi nadace.
 • 4.2. O udělení nadačních příspěvků rozhoduje Správní rada nadace na základě doporučení grantové komise, která posuzuje žádosti žadatelů.
 • 4.3. Rozhodnutí Správní rady nadace je konečné a nelze se proti němu odvolat.
 • 4.4. Nadace je oprávněna, na základě vlastního uvážení, snížit nadační příspěvek oproti požadované částce. V takovém případě musí žadatel prokázat, na vyzvání nadace před uzavřením smlouvy, že:
  • zajistí z jiných zdrojů kofinancování nepokryté části záměru nebo
  • doloží, že i případná nižší částka příspěvku bude dostačující pro realizaci záměru a v tomto případě předloží přepracovaný rozpočet a záměr v návaznosti na nižší rozpočet
 • 4.5. Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok. Nadace je oprávněna jednotlivé nebo i všechny žádosti odmítnout a není povinna žadateli toto odmítnutí zdůvodňovat.
 • 4.6. Obecná kritéria, k nimž nadace přihlíží při posuzování projektů, jsou:
  • projektový záměr: potřebnost projektu, funkčnost, přínos/garance pozitivní změny, originalita a forma řešení, udržitelnost, jasná, transparentní a konkrétní vize projektového záměru
  • finanční stránka: hospodárnost projektu, přiměřenost rozpočtu projektu, poměr administrativních nákladů k celkovým nákladům projektu
  • kvalita zpracování žádosti: přesná a podstatná fakta, jasný, srozumitelný a přehledný výklad, dostatek podpůrných argumentů
  • způsobilost žadatele: zkušenost, odbornost, dosavadní aktivity, hospodaření organizace
 • 4.7. Žadatelé budou písemně informováni o rozhodnutí Správní rady nadace týkající se jejich žádostí.
 • 4.8. Žadatele, jehož žádost nebyla schválena, informuje nadace písemně nejpozději do 60 kalendářních dnů po vyřazení a zamítnutí žádosti Správní radou nadace.
 • 4.9. Podklady poskytnuté spolu s žádostí o poskytnutí nadačního příspěvku se žadatelům nevracejí.

5. Pravidla nakládání s nadačním příspěvkem

 • 5.1. Poskytnutý nadační příspěvek musí být použit výhradně na realizaci záměru, který byl obsahem žádosti a realizovaný v uvedeném termínu. Termín realizace je možné prodloužit v rozumné míře s přihlédnutím k povaze projektu na základě žádosti žadatele.
 • 5.2. Poskytnutý nadační příspěvek musí být použit v souladu a dle pravidel obsažených v platných právních předpisech, v nadační listině, v těchto grantových pravidlech, v příslušné grantové výzvě, ve smlouvě o poskytnutí a přijetí nadačního příspěvku uzavřené mezi žadatelem a nadací.
 • 5.3. Změny v rozpočtu: náklady záměru se mohou lišit od schválených rozpočtových položek, pokud jsou splněny následující podmínky:
  • změna neovlivní cíl a záměr projektu
  • finanční dopad je omezen na přesun v rámci jedné určité kapitoly rozpočtu nebo na převod mezi kapitolami rozpočtu, který nepřesáhne 20% původní částky dané kapitoly nebo částku 15 000 Kč.
  • ve všech ostatních případech změn rozpočtu je třeba podat písemnou žádost o změnu
 • 5.4. Pokud je s poskytnutým nadačním příspěvkem nakládáno jinak, než v bodech 5.1., 5.2. a 5.3., je příjemce povinen příspěvek vrátit v míře:
  • celý poskytnutý nadační příspěvek, pokud nebude použit v souladu s těmito grantovými pravidly, pokud žadatel odmítne nebo neumožní kontrolu využití nadačního příspěvku nebo pokud nedoloží použití příspěvku ve stanovených termínech, případně v jiných případech stanovených ve smlouvě o poskytnutí a přijetí nadačního příspěvku
  • příslušnou část poskytnutého nadačního příspěvku v případě že projekt, či některá jeho část, je realizován s nižšími náklady oproti schválenému rozpočtu
 • 5.5. Pokud nastanou podmínky pro vrácení části nebo celého nadačního příspěvku, je žadatel povinen toto oznámit nadaci neprodleně poté, co se o této skutečnosti dozví.
 • 5.6. Lhůta pro vrácení části nebo celého nadačního příspěvku činí 30 dnů ode dne, kdy nadace žadatele k tomuto úkonu písemně vyzve, nestanoví-li výzva jinou lhůtu.

6. Smlouva o poskytnutí a přijetí nadačního příspěvku

 • 6.1. Nadace uzavírá s příjemcem nadačního příspěvku smlouvu o poskytnutí a přijetí nadačního příspěvku.
 • 6.2. Smlouva o poskytnutí a přijetí nadačního příspěvku je navržena nadací a obsahuje zejména:
  • výši poskytnutého příspěvku
  • účel, na který byl příspěvek poskytnut
  • způsob čerpání nadačního příspěvku
  • termín, do kterého je příjemce nadačního příspěvku povinen předložit závěrečnou zprávu, vyúčtování a doložit využití finančních prostředků
  • povinnost žadatele umožnit nadaci průběžnou kontrolu dokumentace a způsobu užití poskytnutého nadačního příspěvku
 • 6.3. Žadatel smlouvu o poskytnutí a přijetí nadačního příspěvku podepíše ve lhůtě stanovené nadací. Pokud tak neučiní, pozbývá rozhodnutí o poskytnutí nadačního příspěvku platnosti.

7. Kontrola použití nadačního příspěvku

 • 7.1. Nadace si vyhrazuje právo průběžně kontrolovat použití poskytnutého nadačního příspěvku.
 • 7.2. Příjemce nadačního příspěvku je povinen dodat nadaci závěrečnou zprávu a vyúčtování do 1 měsíce od ukončení záměru. Formulář závěrečné zprávy je možné vyžádat na adrese granty@terezamaxovadetem.cz
 • 7.3. Nadace si může vyžádat provedení nezávislého auditu podpořeného záměru a má právo určit si auditora. V takovém případě hradí náklady spojené s auditem nadace.

8. Závěrečná ustanovení

 • 8.1. Nadace nehradí žadatelům a osobám s nimi spojeným žádné náklady a výdaje související s grantovým řízením či jednáním o uzavření smlouvy o nadačním příspěvku.
 • 8.2. Rozhodnutí o přidělení nadačního příspěvku záleží zcela na uvážení nadace.
 • 8.3. Ustanovení obsažená v grantových pravidlech, grantové výzvě či jakémkoli jiném dokumentu souvisejícím s grantovým řízením nepředstavují závazek nadace vůči žadatelům ani jakékoli jiné osobě.
 • 8.4. Nadace má právo:
  • na zrušení grantového řízení
  • na rozhodnutí o nepřidělení žádného nadačního příspěvku
  • na odmítnutí poskytnutí části nebo celého přiznaného nadačního příspěvku, a to i v případech, že již došlo k vyhlášení výsledků grantového řízení
 • 8.5. Na přiznání nadačního příspěvku není právní nárok, právní nárok může vzniknout nejdříve až uzavřením smlouvy o poskytnutí a přijetí nadačního příspěvku a splněním podmínek pro poskytnutí nadačního příspěvku sjednaných v dané smlouvě.