CTP Fond Nadace Terezy Maxové dětem

„Vzdělání je jednou z hodnot, na níž člověk staví celý život. V nadaci se snažíme o to, aby dětem nechyběl dostatek příležitostí a šancí studovat. Proto je v tom vždy rádi podpoříme.“

Tereza Maxová, předsedkyně správní rady NTMd

Cílem CTP Fondu Nadace Terezy Maxové dětem je podpořit sociálně znevýhodněné děti v biologických nebo náhradních rodinách v České Republice v oblasti vzdělávání a osobního rozvoje.

Podpora je určena pro děti, žáky a studenty ve věku od 3 let do 18 (26) let.

Fond přispívá ke zlepšení podmínek ke studiu, posilování motivace ke vzdělávání a rozvoji potenciálu. Podporuje všechny související vzdělávací aktivity a náklady, včetně materiálního vybavení.

Jakým způsobem Fond pomáhá?

 • Podstata činnosti Fondu spočívá v adresné pomoci znevýhodněným rodinám pro individuální přímou podporu jejich dětí.
 • Předpokladem pomoci je potenciál jinak zdravého rodinného prostředí pro výchovu dětí.

Pravidla fondu

Obecné vymezení
 • Dle statutu Nadace Terezy Maxové dětem spadá Fond pod grantové programy 1 a 2, tj. podpora dětí vyrůstajících v ohrožených biologických a náhradních rodinách.
 • Fond přijímá žádosti celoročně a snaží se flexibilně reagovat na potřeby vzdělávání a osobního rozvoje dětí. Grantové řízení probíhá 1x měsíčně. Režim pomoci je řešen v duchu zajistit co nejdříve a nejefektivněji potřebnou pomoc dítěti.
 • Podmínky pro poskytnutí příspěvku vycházejí z grantových pravidel Nadace Terezy Maxové dětem.
 • O poskytnutí podpory rozhoduje grantová komise složená ze zástupců CTP a Nadace Terezy Maxové dětem.
Kdo může žádost předložit
 • Rodiny (úplné rodiny, samoživitelé a náhradní rodiny), jejichž dítě má nárok na přídavek na dítě.
 • Pro konkrétní dítě podává žádost jeho zákonný zástupce.

Co může být z Fondu podpořeno?

Příspěvek je možné využít na financování:

 • doučování
 • materiálních potřeb nezbytných ke vzdělávání
 • vzdělávacích a dalších rozvojových aktivit
 • odborných vzdělávacích kurzů
 • ubytování na internátu
 • dopravy do školy
 • školného (Uzávěrka příjmu žádostí o příspěvek na úhradu školného je do 30.6. předcházejícího školního roku, případně 31.12. pro podporu ve 2. pololetí aktuálního školního roku.)
 • psychologické podpory, mentoringu
 • školní pobytové akce
 • další související aktivity pro rozvoj potenciálu dítěte

Fond nepodporuje školní stravování.

Maximální výše příspěvku je 50 000 Kč/školní rok, z toho maximálně 10 000 Kč na podporu volnočasových aktivit.

O příspěvek není možné žádat zpětně, již uhrazené náklady nemohou být předmětem žádosti.
Kam se obrátit o pomoc?

Formuláře Žádosti o poskytnutí nadačního příspěvku jsou k dispozici ZDE.
Více informací najdete v Grantových pravidlech nadace ZDE.

Nadace Terezy Maxové dětem
Josef Trnka
E-mail: vzdelavani@terezamaxovadetem.cz
Tel: 734 180 526

Grantová komise

Carolien M.G. Vos Fokkema, CTP
Radka Musilová, CTP
Terezie Sverdlinová, Nadace Terezy Maxové dětem
Jiřina Nachtmannová, Nadace Terezy Maxové dětem
Petra Visscher, Nadace Terezy Maxové dětem

Čestní předsedové Fondu

Tereza Maxová, zakladatelka nadace, předsedkyně správní rady
Remon Vos, CEO CTP

Nadace Terezy Maxové dětem tímto srdečně děkuje
společnosti CTP za podporu a pomoc.

Děkujeme za Váš zájem. I ten může mnohé změnit.